skip to Main Content

Политика за защита на личните данни на archerypark.bg
Настоящият документ e неразделна част от Общите условия за ползване на сайта archerypark.bg! Всеки потребител, който разглежда сайта автоматично се съгласява с условията и политиките, описани по-долу.
За краткост, по-долу този сайт е обозначен с наименованието archerypark  (или сайта,платформата), без значение какъв тип дейност описва съдържанието.
I. Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
archerypark.bg отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование „ИПОМЕЯ“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ :200999770

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
Наименование: Христо Саламбашев
Телефон: 0886344487
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
II. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
ИПОМЕЯ ЕООД събира и обработва лични данни във връзка със следните информационни услуги, които сайтът archerypark.bg предоставя:
1. Регистрация от тип „потребител-клиент“
2. Регистрация от тип „администратор на обект“
3. Публикуване на клиентска обява за почивка
4. Публикуване на съдържание в коментарни/рейтингови рубрики
5. Публикуване на информация за туристически обект в каталога на сайта
6. Комуникационни канали за размяна на кореспонденция
7. Статистически цели
8. При необходимост от известия за обновления в сайта или изтичане на срочни услуги
9. За целите на счетоводство и деловодство, когато възникват финансови отношения във връзка с платени услуги, предоставяни на потребители
Спрямо гореописаните услуги ИПОМЕЯ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.
ИПОМЕЯ ЕООД събира лични данни само след получено изрично съгласие от страна на потребителите при процедурата по регистрация. Всеки потребител предоставя свои лични данни доброволно, с ясно съзнание, за начина, по който те могат да бъдат обработвани и с разбирането, че съхраненяването на тези данни е необходимо за правилното функциониране на част от предоставените информационни услуги.
ИПОМЕЯ ЕООД не събира, не съхранява и не обработва лични данни, когато това не е необходимо за правилното функциониране на сайта.
III. Принципи при събирането, обработването и съхраняването на лични данни
1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
2. Ограничение на целите на обработване;
3. Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
4. Точност и актуалност на данните;
5. Поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
IV. Видове лични данни, които archerypark.bg събира, обработва и съхранява:
1. име и фамилия;
2. електронна поща;
3. телефонен номер;
4. пол;
5. дата на раждане;
6. населено място;
7. текуща локация;
8. профилна снимка.
Целите, за които се събират горепосочените данни са следните:
9. име и фамилия
 – за персонализиране на потребителския профил;
 – за персонализиране на създаваните от потребителя публикации – съобщения, обяви, обратна връзка.
 – за целите на персонално обръщение при кореспонденция.
10. електронна поща;
 – за целите на комуникация при важни събития (новости в сайта, промяна на функционалност, известия за настъпили събития и др.).
11. мобилен телефон;
 – за целите на неотложна комуникация на ИПОМЕЯ ЕООД с потребители на сайта;
 – при комуникация между потребители на сайта, когато те са поискали връзка по телефон;
 – за контакт при публикуване на общодостъпна информация за обект за туризъм, оферта за туризъм или при публикуване на клиентска обява за почивка.
12. пол;
 – за целите на персонално обръщение при кореспонденция.
13. дата на раждане;
 – за целите на ограничаване на определени услуги за лица под 18 годишна възраст.
14. населено място;
 – за персонализиране на извежданото съдържание в сайта, като забележителности, маршрути до определени точки и др.
15. текуща локация;
 – за целите на изчисляване на маршрут до определена геолокация;
 – за персонализиране на търсенето по географски признак.
16. профилна снимка.
 – за персонализиране на потребителския профил.
V. При какви обстоятелства се изискват лични данни?
Сайтът archerypark.bg може да се ползва частично напълно анонимно, без предоставяне на каквито и да е лични данни (при разглеждане на съдържание).
Сайтът archerypark.bg притежава функционалности, които изискват създаването на потребителски профил/регистрация. При регистрация се изискват следните лични данни:
1. име и фамилия – задължително поле;
2. електронна поща – задължително поле;
3. мобилен телефон – опционално поле;
4. пол – задължително поле;
5. дата на раждане – задължително поле;
6. населено място – задължително поле.
В процес на използване на сайта archerypark.bg, за цели, описани по-горе, могат да бъдат поискани следните лични данни:
7. текуща локация – опционално;
8. профилна снимка – опционално;
9. счетоводна информация за съставянето на фактура – задължително само при настъпили финансови отношения.
VI. Как се съхраняват данните?
archerypark.bg подсигурява съхранението на всички данни, с които оперира чрез най-високи стандарти за сигурност. Използват се SSL транспортни протоколи за сигурност, които гарантират безопасен пренос на данни между клиента и сървъра. При съхранение на данни, където това е необходимо, се използват доказани OpenSSL техники на криптиране.
VII. Срокове за съхранение на лични данни
archerypark.bg пази данни за потребители за различни срокове, както следва:
1) потребител от тип „клиент“ – до 2 години след датата на последна активност. В случаите, в които потребителят поддържа своята активност, той изразява съгласие неговите данни да бъдат съхранявани за удължен период от време така, че да може да използва безпроблемно функциите на сайта.
2) потребител от тип „администратор на обект“ – до 5 години след датата на последна активност.
Права на потребителите във връзка със събирането, обработването и съхранението на лични данни
0. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Ако потребителят не желае всички или част от неговите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна цел или за всички цели на обработване, потребителят можете по всяко време да оттегли своето съгласие за обработка чрез изпращане на уведомителен e-mail или чрез телефонно обаждане до archerypark.bg.
– archerypark.bg може да поиска потребителят да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
– С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията за използване на услугите, акаунтът на потребителя ще стане неактивен.
1. Право на достъп и информация за вида и обхвата на обработваните лични данни
Всеки клиент има право на достъп и информация за вида и обхвата на обработваните от archerypark.bg лични данни.
– Потребителят има право да изиска и получи от archerypark.bg потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него.
– Потребителят има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни.
– archerypark.bg предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с потребителя, в електронна или друга подходяща форма.
– Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но archerypark.bg си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията. Предоставянето на данните се извършва в разумен срок, от 3 до 5 работни дни.
– Потребителят може да коригира или попълни неточните или непълните лични данни директно през своя профил в уебсайта или с отправяне на искане до archerypark.bg.
2. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
Всеки потребител има право да поиска от archerypark.bg заличаване на свързаните с него лични данни, а archerypark.bg има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
– потребителят оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
– потребителят възрази срещу обработването на свързаните с него лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо archerypark.bg;
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
archerypark.bg няма за задължение да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
– за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага – спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
За да упражни правото си на „забравяне“, потребителят следва да подаде писмено искане, изпратено до archerypark.bg, както и да удостовери своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представи на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведе своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на archerypark.bg.
archerypark.bg не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
3. Право на ограничаване
Потребителят има право да изиска от archerypark.bg да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато:
– оспори точността на личните данни, за срок, който позволява на archerypark.bg да провери точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но потребителят не желаете лични му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– archerypark.bg не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
– потребителят е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на archerypark.bg имат преимущество пред неговите интереси.
4. Право на преносимост
– всеки потребител може по всяко време да изтегли данните, които се съхраняват и обработват за него във връзка с използване на услугите на archerypark.bg, чрез искане по имейл.
– всеки потребител може да поиска от archerypark.bg директно да прехвърли неговите лични данни към посочен от потребителя администратор, когато това е технически осъществимо.
5. Право на получаване на информация
– всеки потребител може да поиска от archerypark.bg да го информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. archerypark.bg може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
6. Право на възражение
– всеки потребител може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от archerypark.bg, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
VIII. Права на потребителя при нарушение на сигурността на личните данни
Ако archerypark.bg установи нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи висок риск за правата на потребителя, archerypark.bg уведомява потребителя без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
archerypark.bg няма за задължение да уведомява потребителите, ако:
– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на потребителя;
– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
IX. Допълнителни разпоредби
В случай на нарушаване на правата на потребителя съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, потребителят има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Back To Top